Test og analyseværktøjer

Jeg er certificeret i et nøje udvalgt batteri af test og analyseværktøjer, som jeg, hvis relevant, anvender til individuel ledelsesudvikling, til udvikling af lederteamet, til talentarbejde og til de helt særlige rekrutteringsopgaver, jeg påtager mig.

Test og analyseværktøj bruger jeg alene som et element i opgaveløsningen, altid som afsæt til dialog og altid med direkte afmeldt til den enkelte.

Min værktøjskassen indeholder bl.a:

NEO PI-3

NEO PI-3 (Neo Personality Inventory) er en af de bredest, mest dybtegående og veldokumenterede personlighedstest på markedet. Den integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personlighed. Den bagvedliggende teori er alment anerkendte inden for personlighedspsykologien. Testen bygger på fem-faktor-modellen og opgør personlighed på fem dimensioner som er: emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver dimension rummer 6 facetter eller underinddelinger og giver dermed et meget finkornet billede og således mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af relevante områder af personligheden.

Testen kan anvendes til 360 graders analyse, til afdækning af potientiale og udviklingsbehov i talentarbejdet og er et effektivt redskab, både når det handler om udvikling af ledergrupper og når det gælder individuel udvikling og konkret sparring med den enkelte leder om eget lederskab.

Også i rekrutteringsøjemed er NEO PI-3 et stærkt værktøj, der kan afdække relevante match mellem den enkelte ansøger og det konkrete job.

Testen indeholder 240 spørgsmål, tages online og kan besvares i løbet af 30 – 40 minutter. Resultatet bliver gennemgået personligt ved en samtale af ca 1.5. times varighed. Alt efter testens baggrund og anvendelsesformål, vil der være opfølgende sessioner. I forbindelse med afmeldingen, udleveres profil og overblik over de 30 facetter og 5 domæner, samt egen typekode.

Hogan

Hogan Assessment Systems er et solidt og veldokumenteret internationalt testsystem som arbejder med personlighed til anvendelse både i forbindelse med rekruttering, assessment og udvikling.

I Hogan systemet er der tre enkeltstående test moduler som giver vinkler på personligheden. Hogan Personality Inventory (HPI) som arbejder med personlighed i aspektet at tilgå arbejdsopgaver, håndtere pres, skabe relationer og udvikle fx Hogan Development Survey (HDS) arbejder med elementer som kan deraile eller afspore – elementer af personlighed som kan være udfordrende i konkrete situationer. Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) giver bud på værdier og målelementer som vi oplever som vigtige for vores identitet og som vi søger for at trives.

Hogan bruges både til rekruttering og i udviklingsmæssigt sammenhæng både individuelt og som del af et ledelsesteam udviklingsforløb.

Testene kan tages individuelt og samlet og tager mellem 20 min og en time at udfylde digitalt.

DISC

DISC er et personprofilværktøj, der bygger på Moulton Marstons teorier om menneskers adfærd i organisationer. DISC siger alene noget om adfærd i konkrete arbejdsrelaterede – eller ledelsesmæssige – situationer. DISC person profil måler en persons adfærdspræferencer og kan bruges som et dialogværktøj til at beskrive en persons stil og typiske adfærd, og til at forstå hvorfor vi gør, som vi gør i forskellige situationer og relationer.

DISC måler på 8 adfærdsdimensioner og 4 adfærdsstil som er, Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Competence. Med afsæt i en af de 4 stile udformes en profilen for den enkelte, som suppleres med beskrivelser af hvordan stilen typisk reagerer på de forskellige alternative adfærdsstile og hvordan effektive relationer med kolleger kan etableres og styrkes.

DISC er særlig velegnet som et enkelt værktøj, til at arbejde med at forstå og udvikle egen adfærd og den adfærd man har i relation til andre. Videre er det et letforståeligt og nemt tilgængeligt værktøj til at arbeje med udvikling af teamet og teamets dynamik.

Jeg arbejder med følgende DISC profiler:

  • Everything DISC – Workplace
  • Everything DISC – Work of Leaders

DISC profilen afdækkes gennem et elektronisk spørgebatteri og afmeldes ved en personlig samtale af ca. 1 times varighed. Alt efter profilens baggrund og anvendelsesformål, vil der være opfølgende sessioner. DISC profil udleveres i forbindelse med afmelding.

IST 2000R

IST (Intelligence Structure Test) 2000R er en fuld-skala pakke til vurdering af voksnes generelle intelligens og andre relaterede kognitive domæner/områder. Testen består overordnet af tre moduler, et grundmodul, et indlæringsmodul og et videnmodul og her igen af en række del-test, om kan administreres uafhængigt af hinanden og kombineres alt efter behov. Testpakken er state of the art inden for sit felt og designet til det brede normal område, men også i stand til at differentiere både i den høje og lave ende af skalaen.

IST 2000R anvender jeg til særlige rekrutteringsopgaver og typisk alene udvalgte dele af grundmodulet, som i sig selv er helt tilstrækkelige, veletablerede og gennemprøvet som enkle og sikre test til evne- og færdighedsafdækning.

Grundmodulet består af ni delprøver af hver 6-10 minutters varighed, fordelt på tre delprøver inden for de kognitive domæner, verbal, numerisk og visuel-spatial (rumlig) intelligens. I sin opbygning og sammensætning af del-prøver er modulet eksemplarisk for intelligenstestning i henhold til moderne psykometri og intelligensteori.

Indlæringsmodulet, er en test som anvendes til at afdække evne til læring og består af to korte indlæringsprøver af i alt ca. 10 minutters varighed. Indlæringsmodulet resulterer i en score for verbal- og visuel-spatial indlæring og en samlet score for generel indlæringsevne.

Vidensmodul anvendes til afdækning af generel viden og består af i alt 84 spørgsmål om historiske begivenheder, samfundsforhold, videnskab, kultur og lignende fordelt på tre skalaer  baseret på, hvordan den testede viden er tilegnet (verbalt, numerisk eller visuel-spatialt tilegnet viden). Modulet tager 40 minutter at gennemføre og resulterer i en score for hver del samt en score for generel viden.

Samtlige delelementer af IST 2000R tages direkte ved personlig tilstedeværelse og afmeldes individuelt i fortsættelse af testscoringen.

  • Er du interesseret i flere detaljer om de ovenstående test og profiler eller i at høre om andre alternativer, så giv mig et ring på 40211070 eller send en mail til kontakt@ingerkirk.dk